Machine Readable Files

OMG File ID URL Format Description Appears in
c4i/23-05-02 OARIS/20230501/oaris.xmi XMI OARIS 3.0 - XMI file 3.0 beta  
dtc/22-05-07 OARIS/20220501/OARIS_GraphQL_Schema.graphqls GraphQL OARIS 2.0 GraphQL PSM schema file 2.0  
dtc/19-02-05 OARIS/20190301/oaris.zip Archive OARIS 1.1 IDL file 1.1  
dtc/19-03-05 OARIS/20190301/OARIS_PSM_XMI.xml Archive OARIS 1.1 RTF -- Updated XMI file 1.1  
dtc/15-08-25 OARIS/20150801/OARIS PSM XMI.xml Archive OARIS 1.0 FTF XMI model file 1.0